Evradı cerrahiyye

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,015
Tepkime puanı
423
VİRD-İ ŞERİF-İ SAGİR-İ MESAİ’YYE HAZRET-İ PİR
NUREDDİN EL-CERRAHİ KUDDİSE
SIRRAHUL-FETTAHİ

E'ûzu billahi min-eş şeytan-ir-raciym (10 defa)
Bîsmillah-ir-Rahnian-ir-Rahiym (9 defa)

Estagfirullah (100 defa) Estagfirullah Estagfirullah Estagfirullah Estağfurullah el-aziym'elleziy lâ ilahe illâ hüvel hayyul-kayyüm ve etûbu ileyhi ve es'eluh-üt-tevbete vel-magfirete vel-hidayete innehu hüvet-tevvâb-ur-Rahiym.

Vâ'fu annâ yâ kerim (3 defa.)

V'agfir lenâ bi-fadlike yâ Rahmanu yâ rahiym (Üç defa)

Yâ meliku yâ Kuddusu yâ hafizu yâ Allah (3 defa)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammedin ve sahbihi ve sellim (3 defa)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin m'ahtelef-el-melevân ve te'akab-el-asarân ve kerrer-el-cedidân v'estakbel-el-ferkadân ve bellig ruhahu ve ervâhe ehl-i beytihi minnet-tahiyyete ves-selâmu ve bârik ve sellim aleyhi kesiyren kesiyren kesiyrâ.

Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin. Ve alâ cemi'il-Enbiyâ'i

vel-mürseliyne vel-Evliyâ'i ves-sâlihiyne ve al âmelâ'iketike vel-mukarrebiyne ve alâ ehl-i tâ'atike ecma'iyne min ehl-is-semâvati ve ehl-il aradiyne rıdvanullahi teâlâ alâ ] âl-i Resûlullahi ve ashabihi ecma'iyn.

Bi-rahmetike yâ erham-er-râhimiyne âmin vel-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn.

Bismillah-ir-Rahman-ir-Bahiym

Kul hüvallahü ahad Allah-üs-samed lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehu küfüven ahad (3 defa)

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Kul e'ûzü bi-Rabbil felâk min şerri mâ halâk ve min şerri gasıkm izâ vekab ve min şerrin-neffâsati fil-ukad ve min şerri hâsidin izâ hased

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Kul e'ûzu bi-Rabbin nâsı melik-in nâsı ilâh-in-nâsı min şerri-vesvâs-ıl hannâs elleziy yuvesvisu fiy sudur-in nâsı min-el-cinneti ven-nâs

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyn

El-hamdu lillahi Rabbil-âlemiyn Er-Rahman-ir-Ra-hiym mâliki yevm-id-din iyyâke nâ'budu ve iyyâke nesta'-ıyn ıhdinas-sırat-el mustakıym sıratellezıyne en'amte aleyhim gayr-ıl mağdubı aleyhim ve led-dâlliyn, (3 defa)

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyn

Elıf-Lâm - Mim Zâlık-el-kıtâbu lâ reybe fiyhi huden lil-muttekıyne ellezıyne yu'mmûne bil-gaybi ve yukimûn-es-salâte ve mimmâ rezaknahum yunfikun vellezıyne yu'mmûne bimâ unzile ıleyke ve mâ unzıle min kablike ve bil-âhireti hüm yûkinûn ulâ'ıke alâ huden min Rabbihim ve ulâ'ike hüm-ül-müflihûn

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Allahu lâ ilâhe illâ huvel-hayyul kayyûmu lâ te'huzühu sinetun ve lâ nevm lehu mâ fis-semâvâti ve mâ filardı men zelleziy yeşfe'u indehu illâ bi-iznıhı yâ'lemu mâ beyne eydiyhim ve mâ halfehum ve lâ yuhitûne bi-şey'in !
min ilmihi illâ bimâ şâ e vesi'a kursiyyuh-us-semâvâtı vel-ard ve lâ ye udunu hıf zıhumâ ve huvel-aliyyul-aziym.(3 defa)

Hâ-mim Hâ-mim Hâ-mim Hâ-mim Hâ-mim Hâ-mim Hâ-mim Hâ-mım

Tenzil-ul-kitâbı min'allah-il-aziz-il-aliym Gafir-iz-zenbi ve kabil-ıt-tevbi şedidil-ikabı zıt-tavlı lâ ılâhe illâ
hüve ileyh-il-masıyr

Amen-er-resûlu bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel-muminûn küllün âmene billahi ve melâ'iketihi ve kütü-bihi ve rusûlihi lâ nuferriku beyne ahadin min rusûlihi ve kalû seminâ ve atânâ gufraneke Rabbena ve ileyk-el-masiyr. Lâ yukellifullahu nefsen illâ vus'ahâ lehâ mâkesebet ve aleyhâ mektesebet Rabbena lâ tu'ahiznâ in nesiynâ ev ahtânâ Rabbena ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezıyne min kablinâ Rabbena ve lâ tuhammilnâ mâ la takate lenâ bihi vâ fuannâ v'agfir lenâ v'erhamnâ ente Mevlânâ farsurnâ alel-kavm-il kâfiriyn.

Fe-sübhanallahi hiyne tumsûne ve hiyne tusbihûne ve lehul-hamdu fis-semâvâti

vel-arde ve aşiyyen. ve hıyne tuzhırûn.

Yuhric-ül hayye min-el meyyiti ve yuhric-ül meyyite min-el hayyi ve yuhyil-arda bâ'de mevtihâ ve kezâlike tuhrecûn.

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ huve aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul-arş-il-aziym (7 defa)

Ve mâ ce alehullahu illâ buşrâ lekum ve li-tatma'in-ne kulûbüküm bihi ve men-nasru illâ min indillah-il-aziz-il hakiym.

Elif-Lâm - Mim Elif - Lâm - Mim - Râ Kâf - Hâ -Yâ - Ayın - Sâd Hâ - Mim - Ayın - Sin - Kaf..

İkfinâ v'erhanmâ hüvallah-ür-râfi-un nâfi-ur reşid-ul hayyul kayyûm El-Lâtıf-ul kadır-ul kavı. El-metiynu el-ganiyyu el-mugni el-muizzu el-aliyyu el-bâsitu el-ve-dudu (3 defa)
Agisnâ yâ Rabbi yâ kerimu v'erhamnâ yâ Rabbi yâ Rahiym (3 defa,)

Yâ Rahman-ed-dünyâ ve rahiym-el-âhireti

Fâ'fü annâ vagfir lenâ v'erhamnâ ente Mevlânâ ve ente hayr-ur-râhimiyn

Bismillah-iş-şâfi hüvallah

Bismillah-il-kâfi hüvallah

Bismillah-il-mu afi hüvallah

Bismıllahilleziy lâ yadurru mâ'a ismihi şey un fil-ar-di ve lâ fis-semâ i ve hüves-semi ul-aliym

Eûzu bi-kelimâtillah-it tammâti kullihâ min şerri mâ halâka

Fallahü hayrün hâfızan ve hüve erham-ür-râhimiyn.

Sübhanallahi ve bi-hamdihi (3 defa) Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve lâ ilâhe illallahu vallahu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah-il aliyyil-azıym (3 kerre)

Bismilah-ir-Rahman-ir-Rahiym
(Uç kere aza meshedilecek)

Yâ Hannânu (Sağ taraf meshedilecek) Yâ Mennânu ] (Sol taraf meshedilecek) Yâ bedi'as-semâvâ'ti vel-ardi

Yâ hayyu yâ kayyûm
Yâ zel-celâh vel-ikrâm

Nes'eluke bi-izam-il-lâhutiyyetihi en tenkule tibâ'anâ min tibâ'il-beşeriyyeti ve en terfa'a muhecenâ mâ'a melâiketik-el-ulviyyeti.

Yâ muhavvil-el-havh vel-ahvâl havvil halenâ ilâ ah-sen-il-hâl

Subhanekâllahumme ve bi-hamdike eşhedu en lâ ilahe illâ ente estagfiruke ve etûbu ileyk

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammedin ve sahbihi ve sellim (3 defa)

Allahu ekber Allahu ekber lâ ilâhe illallahu vallahu ekber Allahu ekber ve lillah-il hamd

Es-salâtu ves-selâmu aleyke yâ Resûlallah

Es-salâtu ves-selâmu aleyke yâ Habiballah

Es-salâtu ves-selâmu aleyke yâ seyyıd-el-evveliyne el-âhiriyn

Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedm ve alâ ce-mi-il-enbıyâ'i vel murselın vel-evlıyâ'i

ves-sâlihiyne ve alâ melâ'iketike vel-mukarrebiyne ve alâ ehl-i tâ'atike ecma iyne min ehl-is-semâvatı ve ehl-il-ara-diyn ve rıdvanullahı teâlâ alâ âl-ı Resûlillahi ve ashabihi ecma'iyn bi-rahmetike yâ erham-er-râhimiyn Âmin vel-'l hamdu lillahi Rabbil-âlemıyn.

SALAT-İ-MÜNCİYYE

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tunciynâ bihâ min cemi'il-ehvâh vel-âfât ve takdi lenâ bi-hâ cemi-il-hâcât ve tutahhirunâ bihâ minm cemi-is-seyyi'ât ve terfe'unâ bihâ â'led-derecât ve tubelligunâ bıhâ aks-al-gâyât min cemi-il-hayrâtı fil-hayatı ve bâ'd-el-memât

HAZÂ DU'A-İ EVRAD-I ŞERİF HAZRET-İ PİR NUREDDİN-İL CERRAHİ KUDDİSE SIRRAHÜL-FETTAHİ

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Allahumme salli alâ Muhammedıi ve alâ âl-i Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âl-i İbrahime inneke hamidun mecid ve bârik alâ Muhammedın ve alâ âl-i Muhammedin kemâ barekte

alâ İbrahime ve alâ âl-i İbrahime inneke hamidun mecid.

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym.. Allahumme inniy es eluke bi-fadli Bısmillah-ir-Rahman-ir-Rahiym.

Ve es eluke bi-cemâli Bısmillah-ir-Rahman-ir-Rahiym Ve es eluke bi-celâh Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym Ve es'eluke bi-bekai Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Ve es'eluke bi-heybeti Bısmillah-ir-Rahman-ir-Rahiym Ve es eluke bi-hurmeti Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym Ve bi-ceberûti ve melekûti Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Ve bi-izzeti ve kuvveti ve kudreti Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

İrfâ kadri ve yessir emri vecbür kesri v'agnı fakri ve etil ümri bi-fadlike ve keremike ve ihsanike yâ men hû Kâf-Hâ-Yâ-Ayin-Sâd Hâ-mim-ayın-sin-kaf Elif -lam-mim Elif-lâm-mim-râ sırrullah-ıl azıym-ul-â zam Allahu lâ ılâhe illâ huvel-hayyul kayyûm-ul aliyyul-ekrem ve es'eluke bi-celâl-il heybeti ve bi-ızzil-ızzeti ve es'eluke bi-kibriyâ-il azameti ve bi-ceberût-il kudreti en tec'aleni minelleziyne lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn.

HAZA FATİHA'T-UL-FUKARA'İ HAZRET-İ PİR NUREDDİN-İL-CERRAHÎ KUDDİSE SIRRAH-ÜL-FETTAHI-

BismiIlah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Allahümmec'alniy minelleziyne en'amte aleyhim ve mellektehüm sırra esmâ'ike ve ce'altehüm min evliyâ'ike ve metta'tehüm bi-kitâbike

Allahümme ekrimniy bi-sırril-Fatihati ve vefikniy li-sirrihâ ve azhirliy ruhaniyyetihâ inneke alâ külli şey'in kadir

Allahümme necciniy min-el-gammi vel-hemmi yâ, münciy el-mümînin ve ferric mâ ene fiyhi yâ müferrice-il küreb-il-mekrûbiyn ve en tüsahhir liy abdek-el-uhaydire hâdim-el-Fatihâ'ti inneke alâ külli şey'in
 
Üst Alt